banner

Vydavateľstvo

Ochrana osobných údajov

IKAR, a.s.,
Miletičova 23, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 00678856

ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti
a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby
o spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a 14. Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

IKAR, a.s. prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime. Právne predpisy a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našej webstránke a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našej webstránky tieto zásady pravidelne kontrolovali.

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:
Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom - Právo na opravu osobných údajov - Právo na vymazanie osobných údajov - Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - Právo na prenos svojich osobných údajov - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu poskytovanú spoločnosťou EuroTRADING s.r.o. (www.eurotrading.sk), emailom na zo@eurotrading.sk. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme a zašleme Vám vyjadrenie.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Evidencia účtovných a daňových dokladov

Účel spracúvania osobných údajov:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri spracovaní účtovných dokladov a s tým spojenej agendy.

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – klienti, zamestnanci.

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby.

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov: sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad a subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní.

Prenos osobných údajov do tretích krajín spoločnosť nerealizuje.

Lehoty stanovené príslušnými predpismi na vymazanie osobných údajov:

Faktúry10 rokov
Kniha doručených faktúr10 rokov
Výdajky a prevodky5 rokov
Odvody do fondov - mesačné10 rokov
Pokladničné doklady a knihy, vrátane limitu pokladničnej hotovosti10 rokov
Účtovníctvo - ročná účtovná závierka, hlavná kniha10 rokov
Bankové doklady (vrátane výpisov a hromadných prevodných príkazov)10 rokov
Doklady súvisiace s evidenciou majetku, leasingv5 rokov po zániku
Colné hlásenia, styk s colnicami10 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

V súlade s požiadavkou dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

Evidencia zmlúv

Účel spracúvania osobných údajov:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na úkony nevyhnutné pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – zmluvná strana.

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, trvalý/prechodný pobyt, číslo účtu fyzickej osoby, názov banky, číslo občianskeho preukazu, údaje týkajúce sa predmetu zmluvy.

Právny základ spracúvania osobných údajov: § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní.

Prenos osobných údajov do tretích krajín spoločnosť nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Zmluvy5 rokov po strate platnosti

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

V súlade s požiadavkou dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

Evidencia autorov

Účel spracúvania osobných údajov:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov za účelom evidencie autorov.

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – autor.

Zoznam osobných údajov: titul, meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail, dátum narodenia, číslo účtu fyzickej osoby.

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zmluva.

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní.

Prenos osobných údajov do tretích krajín spoločnosť nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Zmluvy5 rokov po strate platnosti

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

V súlade s požiadavkou dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

Evidencia akcionárov

Účel spracúvania osobných údajov:

Vedenie zoznamu akcionárov, ich vlastníckych vzťahov a ich majetkovej účasti v spoločnosti.

Okruh dotknutých osôb: akcionári

Zoznam osobných údajov: všeobecne použiteľný identifikátor - rodné číslo, meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia (ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba ktorá nemá pridelené rodné číslo), číselné označenie akcie, jej druh a menovitá hodnota, počet akcií, bankový účet

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých predpisov, § 156 odst. 6, § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, §10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Prenos osobných údajov do tretích krajín spoločnosť nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Cenné papierepo dobu vlastníctva cenných papierov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

V súlade s požiadavkou dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

Evidencia došlej a odoslanej pošty a správa registratúry

Účel spracúvania osobných údajov:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii došlej a odoslanej pošty a úkonov spojených so správou registratúry

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – adresáti, zamestnanci.

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa, názov organizácie, pracovné zaradenie, e-mailová adresa, predmet a obsah pošty.

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní.

Prenos osobných údajov do tretích krajín spoločnosť nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Bežná korešpondencia3 roky
Registratúrny denník10 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

V súlade s požiadavkou dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

Marketing

Účel spracúvania osobných údajov:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov na účely zasielania marketingových ponúk, newslettrov, informácií o produktoch a novinkách

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, email, telefón

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní a sprostredkovatelia: Consultee, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, 47443537

Prenos osobných údajov do tretích krajín spoločnosť nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Bežná korešpondencia2 roky
Zmluva5 rokov po strate platnosti
Záznamy z pracovných stretnutí a pracovných ciest3 roky

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Fotografie

Účel spracúvania osobných údajov:

V rámci činnosti dochádza ku zverejňovaniu fotografií z mediálnych výstupov a fotografií v printovej tlači za účelom propagácie a prezentácie spoločnosti

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, pracovné zaradenie, fotografia

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Prenos osobných údajov do tretích krajín spoločnosť nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Fotografie zamestnancov pre korporátne účelyPočas trvania pracovného pomeru zamestnanca
Fotografie z marketingových akciíneobmedzene pre archív vydavateľstva

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Spotrebiteľská súťaž

Účel spracúvania osobných údajov:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov za účelom organizovania spotrebiteľských súťaží.

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – zákazníci / klienti

Zoznam osobných údajov: titul, meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail

Právny základ spracúvania osobných údajov: Súhlas dotknutej osoby

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní a sprostredkovatelia: Kremsa Digital s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, 36288519 a sprostredkovatelia: A.I.S., s.r.o., Chemická 1, 831 04 Bratislava, 35768240 a sprostredkovatelia: Etnetera a.s., Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, ČR, 25103814 ÿp>

Prenos osobných údajov do tretích krajín spoločnosť nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Kontakty na súťažiacichV zmysle štatútu súťaže

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

E-SHOP

Účel spracúvania osobných údajov:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, d odania tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa)

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – zákazníci e-shopu

Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne adresa dodania tovaru, email, telefón, obsah objednávky, osobné údaje nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet

Právny základ spracúvania osobných údajov: § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní a sprostredkovatelia: Etnetera a.s. (www.bux.sk), Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, ČR, 25103814 a sprostredkovatelia: A.I.S., s.r.o. (www.luxusnakniznica.sk), Chemická 1, 831 04 Bratislava, 35768240 a sprostredkovatelia: FENIX GLASS design s.r.o., Zimná 3, 821 02 Bratislava, 45312737 a sprostredkovatelia: Flamingo, spol. s r.o., Ku Bratke 11, 934 05 Levice, 17640377 a sprostredkovatelia: Consultee, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, 47443537

Prenos osobných údajov do tretích krajín spoločnosť nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

osobné údaje zákazníkov5 rokov po dátume poslednej objednávky

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

V súlade s požiadavkou dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

Evidencia reklamácii

Účel spracúvania osobných údajov:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidovaní osôb na účely uplatnenia reklamácie.

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby - klienti

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko, telefón, e-mail a povaha reklamácie

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy

Kategórie príjemcov: SOI - Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Prenos osobných údajov do tretích krajín spoločnosť nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Evidencia reklamácií3 roky po vyriešení reklamácie

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

V súlade s požiadavkou dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

Kontaktný formulár

Účel spracúvania osobných údajov:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely zaslania odpovede na položenú otázku

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby - klienti

Zoznam osobných údajov: titul, meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Prenos osobných údajov do tretích krajín spoločnosť nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Kontaktný formulármaximálne 6 mesiacov (v prípade plnenia si zákonných povinností či právnych nárokov prevádzkovateľa podľa platnej legislatívy)

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Kamerový informačný systém

Účel spracúvania osobných údajov:

V rámci činností dochádza k spracovaniu osobných údajov za účelom ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany zdravia a majetku

Okruh dotknutých osôb: osoby nachádzajúce sa v priestore monitorovanom kamerovým systémom

Zoznam osobných údajov: záznam z kamier

Právny základ spracovania osobných údajov: Oprávnený záujem prevádzkovateľa

Kategórie príjemcov: Súdy, OČTK - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Oprávnený orgán štátu - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a sprostredkovatelia Ravi s.r.o., Drotárska cesta 9 Bratislava 811 02, IČO: 35747871, Teletrans, s.r.o., Odborárska 50, 831 02 Bratislava, IČO: 35920131

Prenos osobných údajov do tretích krajín spoločnosť nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Audio / video záznam
(Vydavateľstvo - Miletičova 23)
3 dni (s možnosťou predĺženia o čas, kedy je prevádzka
uzatvorená na dlhší čas ako 2 dni)
Audio / video záznam
(Veľkosklad - Na pántoch 18)
7 dní (s možnosťou predĺženia o čas, kedy je prevádzka
uzatvorená na dlhší čas ako 2 dni)

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetkových, finančných a iných záujmov prevádzkovateľa a taktiež ochrana majetku, života a zdravia dotknutých osôb.

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv